cari id yes guru sktp

22 Oktober 2012

MBMMBI

Definisi MBMMBI atau Memartabatkan Bahasa Melayu & Memperkukuhkan Bahasa Inggeris


Memartabatkan Bahasa Malaysia bermaksud meletakkan Bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya, sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152, Perlembagaan Malaysia. Bahasa Malaysia juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996.

Memperkukuh Bahasa Inggeris membawa maksud memantapkan penguasaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu di
peringkat nasional dan antarabangsa.

Peranan Guru dalam Melaksanakan Dasar MBMMBI
 1. Pendekatan Modular Kurikulum Bahasa Malaysia – Penguasaan asas kemahiran berbahasa diperkukuh melalui pendekatan modular yang bersepadu, seimbang dan holistik menerusi modul P&P.
 2. Asas Berbahasa (Basics To Basics) – Pengukuhan asas berbahasa dilakukan secara berstruktur dan sistematik. Asas berbahasa pradengar, prabunyi, prabaca dan pratulis diperkukuh melalui modul P&P yang menerapkan elemen menyeronokkan dalam seni bahasa. P&P tatabahasa adalah berasaskan sistem bahasa yang betul dan dilakukan secara bersepadu dalam konteks.
 3. Didik Hibur – Pendekatan P&P Bahasa Malaysia akan menyediakan suasana yang lebih menyeronokkan dan menarik melalui pelbagai kaedah. Kemahiran mendengar, bertutur, membaca, menulis, tatabahasa dan seni bahasa akan disulam dengan dengan aktiviti penerokaan, pencarian maklumat, pelaporan dan penghasilan produk.
 4. Penggunaan Bahasa Malaysia Standard Merentas Kurikulum – Penggunaan sistem bahasa yang betul dalam mata pelajaran lain akan menyokong P&P Bahasa Malaysia. Penggunaan dialek tempatan atau bahasa pasar mesti dipantau agar tidak menjejas standard dan mutu Bahasa Malaysia itu sendiri.
 5. Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam P&P – Penggunaan teknologi makluamt seperti perisian, e-mel, laman sembang dan laman web dapat menyediakan P&P yang bersifat interaktif serta nenghiburkan. Satu portal akan diwujudkan untuk menghimpunkan bahan penulisan serta menyediakan forum bagi penggiat bahasa, para pendidik, sasterawan, pelajar serta pengguna Bahasa Malaysia untuk berbincang, mengkaji dan mencari maklumat tentang Bahasa Malaysia.
 6. Program Bacaan – Program bacaan seperti Komponen Sastera dalam Bahasa Malaysia (KOMSAS), Buku Sastera Sekolah Rendah , Bacaan Awal Berstruktur dan NILAM diteruskan. Beberapa penambahbaikan akan dilakukan supaya pembacaan bahan sastera dapat ditingkatkan.
 7. Guru Bahasa Malaysia Berkualiti – Guru yang mengajar mata pelajaran ini perlu beropsyen Bahasa Malaysia untuk memastikan kualiti dari segi ilmu pedagogi. Guru digalakkan menghadiri kursus peningkatan profesionalisme yang memberikan pendedahan tentang perkembangan terkini ilmu pedagogi dan juga perkembangan bahasa daripada pakar dari dalam dan luar negara.
 8. Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif – Pemantauan daripada aspek kebersihan, keceriaan dan keselamatan di sekolah dipertingkatkan dari masa ke semasa bagi memastikan saiz kelas, serta keadaan fizikal bilik darjah dan sekolah lebih kondusif untuk P&P.
 9. Bahasa Malaysia Bahasa Ilmu dan Komunikasi – Usaha menterjemah karya agung dari Eropah, Amerika dan Asia perlu diperhebatkan. Melalui cara ini perluasan ilmu melalui pembacaan dalam Bahasa Malaysia dapat dipergiat, seterusnya menggalakkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat. Penggunaan Bahasa Malaysia juga mestilah tekal dan mantap dalam semua urusan rasmi agar hasrat 1Malaysia terlaksana melalui identiti negara bangsa.
 10. Kolaborasi Antarabangsa Kursi Bahasa Malaysia di Universiti Luar Negara – Satu kolaborasi yang mantap antara Malaysia dengan negara lain akan diwujudkan dengan menubuhkan kursi Bahasa Malaysia di universiti luar negara.
 11. Syarat Layak Masuk Institut Pengajian Tinggi – Pelajar yang mengikuti pengajian di universiti hendaklah diwajibkan mendapat kepujian dalam Bahasa Malaysia di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia sebagai syarat masuk.
 INFO : http://pkgpadangserai.btpnkedah.edu.my/index.php?option=com_content&view=article&id=115:mbmmbi&catid=42:mbmmbi

LINUS

Akronim kepada perkataan LI (Literasi), NU (Numerasi) dan S (Screening – Saringan). Jadi maknanya Program Saringan Literasi dan Numerasi.

Program ini dirancang dan dibentuk sebagai penambahbaikan program sedia ada (KIA2M), memastikan semua murid Tahun 1 pada 2010menguasai asas membaca, menulis dan mengira pada akhir tahun 3 menjelang Tahun 2011.

DEFINISI LITERASI
Keupayaan untuk membaca, menulis dan memahami perkataan dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam pembelajaran dan komunikasi harian.
 
KEMAHIRAN ASAS LITERASI

TAHUN 1 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 500 patah perkataan dan ayat mudah.
TAHUN 2 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 800 patah perkataan dan ayat mudah menggunakan kata sendi.
TAHUN 3 – Boleh membaca, menulis dan memahami minima 1000 patah perkataan dan ayat mudah dengan kata sendi dalam satu perenggan.
 
DEFINISI NUMERASI
Keupayaan untuk melakukan operasi asas matematik dan memahami idea matematik yang mudah serta mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran matematik dalam kehidupan harian.

KEMAHIRAN ASAS NUMERASI


TAHUN 1
- Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 50.
- Operasi asas : Faham fakta asas tambah dan tolak
- Aplikasi : Mengira wang hingga RM 10, memahami masa dan ukuran asas
TAHUN 2
- Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira turutan nombor hingga 100
- Operasi asas : Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi
-Aplikasi : Mengira wang hingga RM 50, memahami waktu dalam jam dan mengukur panjang/pendek objek
TAHUN 3
- Kemahiran : Membaca, menulis dan mengira mengikut turutan nombor hingga 1000.
- Operasi asas : Faham fakta asas tambah, tolak, darab dan bahagi
- Aplikasi : Mengira wang hingga RM 100, memahami waktu dalam jam dan minit serta mengukur objek dalam unit piawai


 
 

SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI

ATAR BELAKANG
SPSK adalah singkatan bagi Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti. Tumpuan utama dalam SPSK adalah pemantapan dari segi pengurusan dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di sekolah seluruh negeri Selangor. SPSK didokumenkan berdasarkan kepada prosedur kualiti MS ISO9001:2008 dengan matlamat menyediakan semua sekolah di negeri Selangor ke arah sekolah bertaraf dunia.
OBJEKTIF
1. Melaksanakan 100 % pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.
2. Memastikan pencapaian murid setiap sekolah di negeri Selangor mencapai 65 % lulus keseluruhan atau peningkatan 3% dari tahun sebelumnya dalam setiap mata pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun dan peperiksaan awam.
3. Memastikan 100 % murid sekolah di negeri Selangor mendapat perkhidmatan Bimbingan dalam Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan Kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan pihak sekolah
4. Melaksanakan Prosedur Pengurusan Kewangan tanpa teguran audit sekolah
MATLAMAT
1. Memantapkan kecemerlangan sekolah agar memperoleh Tawaran Baru ( Bai’ah ) setiap tahun.
2. Menyediakan sekolah ke arah Sekolah Kluster Kecenerlangan dan Sekolah Berprestasi Tinggi menjelang Tahun 2014.
3. Sifar sekolah yang berada di Band 5, 6 dan 7  menjelang 2014 di Selangor kecuali sekolah yang baru dibuka
4. Sifar sekolah di negeri Selangor mendapat Audit Berteguran menjelang tahun 2014
5. Memastikan semua sekolah di negeri Selangor mngamalkan Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti Berasaskan MS ISO 9000 menjelang Tahun 2015
PROSEDUR KUALITI ( PK ) SPSK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH
PK01   :  Pengurusan Panitia
PK02   :  Pengurusan Jadual Waktu
PK03   :  Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran
PK04   :  Pengurusan Pencerapan
PK05   :  Pengurusan Peperiksaan
PK06   :  Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
PK07   :  Pengurusan Mesyuarat
PK08   :  Pengurusan Bimbingan
PK09   :  Pengurusan Pusat Sumber
PK10   :  Pengurusan Perkembangan Staf
PK11   :  Pengurusan Aduan Pelanggan
PK12   :  Pengurusan Maklum Balas Pelanggan
PK13   :  Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod Kualiti
PK14   :  Pengurusan Audit Dalam
PK15   :  Pengurusan Kawalan Perkhidmatan yang Tidak Akur
PK16   :  Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
PK17   :  Pengurusan Perolehan
STATUS PELAKSANAAN
Jumlah sekolah yang telah melaksanakan SPSK adalah 76 buah sekolah ( 2010 & 2011 )
2010 : 41 buah sekolah berprestasi tinggi
2011 : 35 sekolah berprestasi sederhana
2012 : Semua sekolah di negeri Selangor melaksanakan SPSK
DEFINISI PENGURUSAN BERKUALITI
Pengurusan : Satu proses sosial yang melibatkan aktiviti seperti merancang, mengelola, melaksana ( memimpin ) dan mengawal pelaksanaan program-program atau tindakan bagi mencapai matlamatyang telah ditetapkan
Berkualiti : Perkhidmatan ( output ) memenuhi kehendakpelanggan dan stakeholder
CIRI-CIRI PENGURUSAN BERKUALITI
1. Penambahbaikan berterusan
2. Penekanan yang lebih kepada peranan pengurusan atasan
3. Mengambil kira keperluan undang-undang dan peraturan
4. Objektif yang boleh diukurpada setiap peringkat dan fungsi yang berkaitan
5. Memastikan keberkesanan latihan
6. Analisis data bagi tujuan pengukuran pencapaian pelaksanaan sistem kualiti
7. Maklumat kepuasan atau ketidakpuasan pencapaian sebagai pengukuran pencapaian pelaksanaan objektif kualiti
KELEBIHAN PENGURUSAN BERKUALITI
1. Sistem Pengurusan Kualiti ISO memberi penekanan terhadap pencegahan dan bukan mengatasi masalah setelah perkara yang berkenaan berlaku
2. Kajian Semula yang berterusan ke atas proses – proses yang kritikal dan membuat tindakan pembetulan
3. Mewujudkan cara bekerja yang konsisten dan menepati ” prinsip betul pertama kali dan setiap kali ”
4. Pelaksanaan tugas berdasarkan kepada prosedur yang didokumentasikan, ……………. dan
5. Mementingkan penyimpanan rekod kualiti untuk membuktikan tindakan yang telah dilaksanakan
Sektor Jaminan Kualiti,
Jabatan Pelajaran Selangor

INFO :  http://pa2ps.com/hjadzhar/?p=89

20 Oktober 2012

"Manusia berharap terlalu banyak tetapi berbuat terlalu sedikit." ~ Allen Tate

Harapan bukanlah sesuatu yang negatif, malah merupakan sesuatu yang amat positif. Dengan adanya harapanlah maka ia sebenarnya menjadi satu motivasi kepada diri sendiri. Tetapi malangnya adakala kita sebagai manusia mengharap terlalu banyak tanpa kita sedari. Membuatkan kita lalai atau mungkin juga menyentuh hati insan-insan di sekeliling kita bahana terlalu ingin mencapai harapan. Bab ini ok juga...berharap dan mengejar harapan yang hendak dicapai.

Tapi bagaimana pula jika berharap dan hanya mengharapkan harapan itu menjadi nyata dengan usaha yang dikeluarkan adalah yang paling minimum? Disertakan pula dengan alasan-alasan tertentu yang menjadi dinding penyebab setakat itu sahajalah usaha yang mampu diadakan.

Eh....setelah sekian lama tidak berblog...sekali berblog bagaikan melepas rasa hati pulak yer??? heheh . Macam biasa hanya disinilah saya dapat melepaskan segala isi hati ...memuntahkannya sebanyak yang saya mahu. Huh...lega sikit!

Nak minum air. Tapi tunggu dihidangkan.Kemudian komplen pahit.
Nak makan . Tapi tunggu disuapkan.Kemudian komplen masin.
Nak baju cantik. Tapi tunggu disarungkan.Kemudian komplen tak muat.
Nak menonton. Tapi tunggu ditayangkan.Kemudian komplen 'cerita apa ni?'
Nak halwa telinga. Tapi tunggu diperdengarkan.Kemudian komplen 'lagu ntah apa-apa'.

Di mana usahanya untuk minum air yang manis?
Di mana usahanya untuk makan makanan yang enak?
Di mana usahanya untuk menyarung baju cantik yang selesa?
Di mana usahanya untuk menonton cerita yang mengikut 'taste' ?
Di mana usahanya untuk mendengar halwa telinga bak buluh perindu?

jika...soalan dijawab dengan alasan....

gula xde...ko minum air apa? sikit...
kenapa x usaha cari gula dan buat air sendiri ye...
kenapa mintak orang punya?

bahan aku x cukup...apa-apa pun ok....apa ko makan? (eh..)
kenapa x usaha cukupkan bahan dan masaklah sedap2..
kenapa nak tagih makanan orang

duit habis....pinjam ko punyalah...
kenapa x usaha cari duit tambahan dan pilihlah baju cantik yang sesuai
kenapa mesti pakai baju cantik...tapi bukan milik sendiri

remote jauh sangat...ko kan dekat ngan remote...
kenapa x  usaha bangun dan capai remote tu dan pilih channel yang disukai
kenapa tak berterima kasih....kutuk plak 

remote mana ntah...pasangla lagu apa2.....(pulak..)
kenapa tak usaha cari remote tu dan pilih channel yang kena dengan telinga sendiri
kenapa nak marah-marah .....

Hakikatnya begitulah
Manusia berharap terlalu banyak tetapi berbuat terlalu sedikit

dan hakikatnya juga
Inilah juga orang yang banyak cakap,banyak komplen,usaha dari diri sendiri ciput....
Usaha da ciput jgn la plak nak cakap banyak komplen itu ini...

Cuba pakai kasut orang kerdil...muat tak?
atau
Cuba pakai kasut orang gergasi...muat tak?

sendiri pikir....jangan pulak nanti ada yang komplen...apa kaitan orang kerdil dan orang gergasi dalam entri ni ye....hahaha ada kaitan ker? pikir sendiri.